Pagina de istorie a Transnistriei

      Apăsați aici pentru a răsfoi lista numeroaselor   
         monede românești găzduite de noi!

Transnistria înainte și acum

Monedele Transnistriei | Spre 1 | 5 | 10 | 25 | 50 copeici


Perioada antică și cea medievală | Rusia la Nistru | Perioada interbelică | Perioada actuală


Localizarea Transnistriei. Transnistria în antichitate

Transnistria își derivă numele de la rîul Nistru, rîu ce timp de secole a fost hotarul de răsărit al Principatului Moldovei. Numele este de origine celtică, fiind înrudit cu Istrul (Dunărea), Niprul și Donul și însemnînd curs de apă. Grecii antici îi spuneau Tyras, la fel ca și cetății de la vărsarea lui în Mare, viitoarea Cetate Albă.

Conform informațiilor oferite de Ptolemeu în cartea a III-a a Îndreptarului geografic, Nistrul se afla la marginea de răsărit a marelui regat al Daciei: „Dacia se mărginește la miazănoapte cu acea parte a Sarmației europene [regiunea dintre Vistula și Don], care se întinde de la muntele Carpatos pînă la cotitura pomenită a fluviului Tyras [...], la apus cu iazigii metanaști, pe lîngă rîul Tibiscos (Tisa) pînă la Axiopolis de unde, pînă în Pont și la gurile sale, Dunărea se numește Istru...” (Iazigii metanaști locuiau între Tisa și Dunăre. Numele de metanaști a fost dat de greci și ar însemna "după mutare". Asta pentru că grecii i-au cunoscut pe vremurile cînd locuiau în răsăritul Daciei, împreună cu roxolanii, înainte de a se muta.)

Și prezența romană este atestată dincolo de Nistru, celebrul Val defensiv al lui Traian împotriva barbarilor tăindu-l mai sus de vărsare și oprindu-se către gura Bugului (după Dimitrie Cantemir, la Don).

Românii în Transnistria în evul mediu. Documente ale domnitorilor Moldovei

în mod formal, în Evul mediu de la acest rîu la est se întindea Marele Ducat al Lituaniei. Mulți români locuiau însă și antestepele mai de la răsărit ale Transnistriei (Pămîntul de peste Nistru), risipiți în mici comunități, rurale în special. Transnistria a fost în trecut o regiune aridă și subpopulată, ea începînd să fie colonizată spre anul 1500 în special de către țărani moldoveni care treceau Nistrul în căutare de pămînt liber și de către ceva tătari, granițele acestei regiuni nefiind pe atunci, nici măcar vag, delimitate în maniera în care sînt delimitate părțile unui întreg teritorial. Vecinătatea la răsărit cu alte state a fost pentru Moldova mai degrabă teoretică decît efectivă pînă către secolul XIX.

La răsărit de Nistru menționările vieții românești se întîlnesc pe întregul parcurs al Evului Mediu.

Cea mai veche posesiune moldovenească atestată la est de rîul Nistru a fost castelul Lerici de la intrarea în estuarul Niprului (unde mai tîrziu va fi cetatea Vozia - Oceakov), castel capturat de pirații moldoveni de la genovezi în timpul domnitorului Petru Aron (în 1455). Cetatea Mangop din îndepărtata Crimee a avut și ea legături cu Moldova, fiind stăpînită de cumnatul lui Ștefan cel Mare. Domnitorul moldovean s-a căsătorit cu prințesa de ilustră ascendență bizantină Maria de Mangop, căsătorie care i-ar fi justificat dreptul la titlul de împărat al Bizanțului în momentul unei eventuale eliberări a Constantinopolului printr-un efort creștin concertat, vis pentru care Ștefan a lucrat neobosit aproape o jumătate de veac.

Un singur domn moldovean, Duca Vodă, a stăpînit în Evul Mediu regiunea implicată împreună cu Ucraina (scaunul ucrainean fiind la cetatea Nemirova - Niemirow în poloneză, pe Bug). Totuși, nici o organizare aparte nu este cunoscută pentru Transnistria pînă ceva mai aproape de zilele noastre, și asta în primul rînd deoarece era aproape pustie. Pe lîngă specificul oarecum uscat al regiunii, al doilea motiv pentru care nordul Mării Negre a rămas slab populat pentru mult timp a fost și prezența tătărască, atît militară cît și civilă, care îngreuna încercările de întemeiere a unei vieți civilizate de tip est european și împiedica înfiriparea unei continuități propice extinderii spre est a statalității efective moldovenești ori eventual poloneze. S-ar putea pune problema dacă românii așezați în vechime în Transnistria și descendenții lor pot căpăta (sau păstra) numele de moldoveni, cîtă vreme teritoriul lor nu a fost decît vremelnic și parțial posesiune a Principatului numit Moldova. Cel mai probabil numele de moldoveni le este potrivit, deoarece în zdrobitoarea lor majoritate, românii transnistreni au venit din Moldova de dincoace de Nistru, au ținut legături culturale și de sînge cu cei din apus și au vorbit aceeași limbă și același grai cu ei. Păstorii ardeleni, al căror larg areal de circulație cu turmele este bine cunoscut (Dobrogea, Balcani, stepele de la răsărit) trebuie să fi avut o contribuție neglijabilă la elementul român de peste Nistru. Există mențiuni ale prezenței negustorilor munteni în Transnistria, dar numărul acestora trebuie să fi fost de asemenea neglijabil.

Un document extrem de interesant dat de Ioan Vodă cel Cumplit, la 10 mai 1574, confirmă boierilor săi, logofătul Ion Golia și Ieremia pîrcălabul, teritorii pe cealaltă parte a Nistrului (malul stîng), în viitoarea Transnistrie: „loc pentru patru mori, de ceea parte a Nistrului, pe pîrău, la gura Iahorlîcului, unde se varsă în Nistru”.

Petru Șchiopul întărea, printr-un document emis la 4 august 1588, împărțirea între Ion Golia logofătul și Tudora, jupîneasa lui Ieremia pîrcălabul, a morilor de dincolo de Nistru, confirmînd fiecărei părți cîte două. La rîndul său Ieremia Movilă a dat proprietarilor hrisov domnesc, întărindu-le „loc de patru mori, pre ceea parte de Nistru, în pîraie, în gura Iahorlîcului, unde cade în Nistru”.

Aceste documente constituie dovada că în Evul Mediu, cel puțin în apropierea văii Nistrului, Moldova și-a exercitat autoritatea politică la răsărit de rîu în mod similar ca și pe restul teritoriului principatului.

Dată fiind sărăcia documentară și repetata distrugere a arhivelor familiale și statale în principatele române (urmare tocmai a lipsei de stabilitate și continuitate ce a marcat evul mediu românesc, sau ca urmare a unor catastrofe: de exemplu, pe 20 iulie 1827 un mare incendiu a distrus a treia parte a Iașului, printre altele fiind complet distrusă arhiva visteriei și a divanului Moldovei), documentele amintite, păstrate în pofida atîtor vicisitudini, trebuie privite nu ca dovezi singulare ale pătrunderii statalității moldovenești în stînga Nistrului ci ca certificări ale permanentei legături demografice și juridice între cele două maluri ale rîului încă dintr-o perioadă veche și care trebuie să fi depășit cu mult nivelul strict atestat documentar.

Micul tîrg Movilău se pare să fi fost fondat de Ieremia Movilă în jurul anului 1600 pe malul stîng al Nistrului. În aceeași perioada boierul Jura stăpînea ambele maluri ale Nistrului de la Rîbnița la Dubăsari.

Fiica lui Vasile Lupu, căsătorită cu Timuș Hmelnițki, fiul lui Bogdan Hmelnițki, a fost înzestrată de tatăl său cu moșii la Iampol și Rașcov, dincolo de Nistru. Aceste moșii, locuite de moldoveni, au devenit proprietatea mănăstirii Golia din Iași după moartea ei.

Duca Vodă, domn al Moldovei și hatman al Ucrainei și-a ridicat curți domnești la Țicănăuca, în fața cetății Soroca de pe Nistru, aproximativ la jumătatea drumului dintre Iași și Nemirova, de unde a emis documente ca dintr-o cancelarie domnească. Tot Duca Vodă colonizează moldoveni în stepele sărace în oameni dinspre Nipru.

Grigore Ureche menționează barbariile cazacilor veniți în jaf pe la 1583 comise asupra coloniștilor moldoveni care trecuseră de cealaltă parte a Nistrului în vremurile grele ale domnitorului Iancu Sasul (pretins fiu al lui Petru Rareș): „Nu multă vreme după aceia au mai lovit cazacii din sus de Tighina, pre decindea de Nistru, niște sate ce să discălicase pre hotarul leșescu, turci ciutaci, moldoveni foarte mulți, carii ieșisă din țară de răul nevoilor Iancului vodă și mare moarte au făcut într-înșii și pradă și robii și cu dobîndă s-au întorsu la casile lor.” Ciutaci erau numiți musulmanii din raialele basarabene și din Dobrogea care erau descendenți ai turcilor și ai localnicilor creștini, români sau bulgari (Iorgu Iordan, Dicționar al numelor de familie românești).

Multe familii moldovenești se întindeau deci pe ambele maluri ale Nistrului, la fel cum azi se întind pe ambele maluri ale Prutului. O interesantă mențiune vorbește de sosirea boierilor hotarnici la Peresecina în ținutul Orheiului, pentru a delimita moșiile boierilor Dulman și Petrică. Aceștia doi mărturisesc că hrisoavele lor „au fost arse în vremea unui foc năprasnic noaptea, cînd au ars totul în casa lor, așa încît ei n-au putut scăpa nimic; rămasu-le-a numai un singur hrisov domnesc, dar acesta se află la neamurile lor de peste Nistru...”

Ultimul domn moldovean cunoscut care dăruiește prin hrisov o moșie dincolo de Nistru unui supus moldovean este Mihail Racoviță în 1717.

Importanta cetate otomană Oceac (numită de turci Ozu iar de moldoveni Vozia, astăzi Oceakov) din nordul Mării Negre era cea mai importantă așezare din spațiul dintre Nistru și Bug și de asemenea un important pol al prezenței moldovenești. Plasarea sa era în apropierea cunoscutei colonii milesiene Olbia.

Mărturii ale călătorilor străini despre moldovenii din Transnistria

Călătorul italian Giovanni Battista Malbi trece la 1620 prin Moldova și vorbește despre învecinarea la est a principatului cu tătarii. Descriind cetățile tătărăști și inclusiv Oceakovul, apreciază că locuitorii acelor pămînturi sînt „creștini de rit ortodox și avînd o limbă coruptă din latină, italiană și rusă.”. De bună seamă, acesta observase nu coruperea cu limba vorbită de ruși, ci împrumuturile (timpurii) în limba română din limba slavonă și care constituie o importantă parte a fondului lingvistic românesc. Deducem ușor deci că românii din partea locului erau cei vizați.

Alt călător italian din secolul XVII, Niccolo Barsi din Luca, trece prin Oceakov și descrie cele trei fortărețe existente. El menționează c㠄Numai într-o singură fortăreață - unde se făcea piață - puteau să intre turcii și cei din afară care erau valahi.” Tot el relatează faptul că împărțise drumul cu delegația moldovenească ce o aducea din Caucaz pe viitoarea soție a lui Vasile Lupu, prințesa circaziană Ecaterina. Pașa de Silistra, aflat și el la Oceakov, o vede și și-o dorește în haremul lui. Moldovenii o ascund pe Ecaterina în carele lor, iar oamenii pașalei o caută în special în „hanurile moldovenilor” din tîrg. Iată deci că moldovenii erau prezenți în număr important în Vozia - Oceakov, atît băștinași cît și călători, dat fiind că aveau hanurile lor. Tot Niccolo Barsi face o categorică remarcă în privința elementului moldovenesc. Înainte de plecarea din Vozia „mă dusei în casa unui moldovean din care, după cum am mai arătat, sînt mulți în acest oraș, și-l rugai să-mi facă niște biscuiți contra plată, deoarece trebuia să trec, timp de trei săptămîni încheiate, prin locuri pustii.” Iată deci și sărăcia de atunci în oameni a viitoarei Transnistrii.

În timpul războaielor suedezo-ruse prin Oceakov trece călugărul Daniel Krmann, venind de la Poltava. În drum întîlnește moldoveni, iar la Oceakov locuiește în tinda „împodobită cu covoare” a casei unui moldovean. La un han local bea, de asemenea, „vin moldovenesc”. Referitor la locuitorii așezării el distinge întîi pe valahi, apoi pe tătari, pe greci și pe turci. Despre valahii din Vozia-Oceakov, apreciază c㠄Acest neam de oameni al valahilor are aceeași limbă cu a valahilor și religia la fel cu a rușilor și a grecilor.”. Menționarea confesiunii (pe care o deduce din felul în care i-a văzut pe români făcîndu-și cruce) era probabil menită să deosebească pentru cititorii jurnalului său pe băștinași de italieni, dat fiind că numele valah a avut un sens larg în limbile multor popoare și nu era suficient pentru a identifica etnic pe români.

Lawrin Piaczeczynski, secretarul regelui polon Sigismund al III-lea, trimis ca sol la hanul tătărăsc Gazi Ghirai al II-lea, traversează regiunile în discuție. În călătoria sa nu întîlnește așezări slave, ci „sate moldovenești pe care le ține hanul tătărăsc și pe care le guvernează în numele lui sluga lui Nazyl aga”, atît în jurul Cetății Albe, cît și în părțile de peste Nistru.

Principatele române, închinate fiind de la sfîrșitului secolului al XV-lea sultanului turc, au fost nevoite să plătească tribut Porții Otomane, la început simbolic, apoi împovărător o dată cu trecerea timpului. În contul unei părți din tribut, Poarta a solicitat adesea domnilor moldoveni să rezolve diverse probleme antreprenoriale precum repararea și întărirea diverselor fortărețe turcești de frontieră. Astfel moldovenii au reparat în special Camenița și Vozia (Oceakov) în Transnistria, iar muntenii Orșova la Dunăre. Domnii erau obligați să se ocupe de îndată de însărcinări și să se deplaseze în persoană cu curtea lor, fiind scutiți de drum doar în eventualitatea justificată a unei boli. Numai Petru Șchiopul, ca domn a Moldovei, a trimis cincisprezece mii de salahori la Vozia și trei mii de care de materiale de construcție.

Această situație complexă a făcut propice exodul către spațiile vaste de dincolo de Nistru al unui mare număr de moldoveni în căutare de înavuțire, pămînt liber, taxe insignifiante și oportunități diverse, pe tot parcursul evului mediu, preluînd însă asupra lor riscurile de a trăi într-o regiune mai instabilă, mai bogată în războaie și depărtată de organizarea de tip est european pe care o lăsaseră acasă. Densitatea etnică importantă a românilor în spațiile de dincolo de Nistru a indus în eroare geografi și istorici importanți ai vremii, care au dedus din realitatea etnică incontestabilă și o apartenență politică a regiunii discutate la spațiul românesc.

Antonio Bonfini (circa 1434 - 1503), cunoscut istoric de origine italiană care și-a încheiat viața la curtea ungară ca invitat al lui Matei Corvin, este cel mai important istoric al secolului XV care a dezvoltat tema originii poporului român (în lucrarea „Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia”). Vorbind despre cele două Valahii, Moldova și Țara Românească, el apreciază că acestea se întind „a Transsylvania incipientes inter Tyram et Borysthenem fluvium, ad Euxinum usque mare latius effunduntur”, adic㠄din Transilvania începînd și pînă la Marea Neagră unde se varsă Nistrul și Bugul”.

Și mulți geografi importanți au inclus, greșit totuși, Oceakovul între orașele Moldovei. Această includere apare la Giovanni Botero (1540-1617) în „Relazioni universali”, carte care s-a bucurat de 17 ediții și trei traduceri în limba latină (prima la Veneția în 1591), la Gian Lorenzo d'Anania în „Sistemul universal al lumii sau cosmografia” (Veneția, 1596) și la Giovanni Antonio Magini (1555-1617), profesor la Universitatea din Padova, în „Geographie universae”, publicată prima dată la Veneția în 1596.

Despre „cazacii moldoveni” de peste Nistru

Merită menționată și atracția pe care viața mercenarilor cazaci a exercitat-o asupra aventurierilor moldoveni. Mulți moldoveni s-au mutat între cazaci, ducînd viața militară zbuciumată a lor și lăsînd mărturii toponimice în spațiul dintre Nipru și Don. Multe mențiuni ale prezenței moldovenești între cazaci și a imixtiunii lor în luptele pentru putere din Moldova pot fi găsite atît în cronicile moldovenești cît și în cele polone. Bogdan Hmelnițchi, întîiul hatman al Ucrainei (denumire însemnînd ținut de la Graniță, dat fiind că acolo, în zona Niprului și Donului era granița dintre tătari-otomani și Rusia) avea șase polcovnici moldoveni din treisprezece, zece mii de ostași din cei patruzeci de mii pe care îi avea fiind tot moldoveni. Ultimul hatman liber ales al Ucrainei, în accepțiunea de comandant al regiunii militarizate de frontieră, a fost Dănilă Apostol (1727 - 1734), și el moldovean, avînd în subordine și detașamente de „cazaci moldoveni”.

O Transnistrie cu viață spirituală românească

Teritoriul dintre Nistru și Bug a depins spiritual de ierarhii ortodocși ai Brăilei (Țara Românească) și Huși (Moldova). Mitropolitul Daniil al Proilaviei (Brăila) se intitula într-un act dat în 30 februarie 1769 la Tighina: „Mitropolitul Proilaviei, al Tamarovei [Reniului, pe Prut], al Hotinului [raia turcească în acele timpuri], al tuturor marginilor Dunărei [în afara jurisdicției principatelor, adică] și al Nistrului și a întregii Ucraine a hanului”. Același Daniil a binecuvîntat construirea mai multor biserici în Transnistria la Malovata, Doroțcaia, Măhala, Pohrebea, Cocieri și Dencu. După moartea lui Daniil această eparhie a trecut la episcopia de Huși. Pînă la 1837 cînd se creează mitropolia Hersonului, Transnistria depinde spiritual de ierarhii Moldovei.

Omul de litere Mihail Strelbițchi își mută tipografia în 1792 de la Iași, capitala Moldovei, la Dubăsari, în Transnistria. Aici tipărește cărți în românește, rusește și grecește. Prima carte românească de poezii e tipărită aici, „Poezii noo” de Ioan Cantacuzino. În 1796 mută tipografia la Movilău, tot în Transnistria. Aici publică multe cărți populare destinate întreg spațiului românesc precum „Alixăndria”, istorie fantezistă a vieții lui Alexandru Macedon.Perioada antică și cea medievală | Rusia la Nistru | Perioada interbelică | Perioada actuală


| BHHRG |
Monedele Transnistriei | Spre 1 | 5 | 10 | 25 | 50 copeici

Pentru mai multe informații citiți secțiunea Istoria modernă și contemporană din pagina Scurtă și pe înțeles istorie a românilor și a României.