Sînt prezentate în imagini de calitate însoțite de informații
          specifice practic toate monedele românești.
Înapoi
2 bani 1867
Înainte
2 bani 1867 Watt & Co. 2 bani 1867 Watt & Co.
20 mm diametru, 2 g, cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%, margine netedă, cerc perlat exterior
valoarea nominală 2 BANI și anul 1867 într-o cunună formată dintr-o ramură de laur (stînga) și una de stejar (dreapta); sub panglica ce leagă cele două ramuri se află numele monetăriei
inscripția ROMANIA și stema României, cerc perlat exterior

Tiraj: 5.000.000 piese la Heaton

Tiraj: 5.000.000 piese la Watt & Co.

2 bani 1867 Heaton 2 bani 1867 Heaton

Despre variantele monedei

Cele patru monede din 1867 au fost bătute în două monetării: Heaton și Watt & Co., ambele din Birmingham, astfel că există practic două seturi de monede diferite, chiar dacă doar printr-un detaliu mărunt. În partea de jos a feței cu valoarea nominală se poate citi HEATON sau WATT & Co., cu excepția monedei de 1 ban care din lipsa spațiului necesar nu prezintă decît un H. Fețele sînt amplasate ca la medalii, părțile superioare ale aversului și reversului fiind alăturate.

Monedele purtînd anul 1867 au fost puse în circulație la 1 ianuarie 1868.

Monetăria Heaton Monetăria Watt & Co.

Monetăria Heaton

Monetăria Watt & Co.

Despre replica de aur a monedei de 2 BANI 1867 (emisă în 2007)

Împlinirea a 140 de ani de la votarea „Legii pentru înființarea unui nou sistem monetar și pentru fabricarea monetelor naționale” a fost aniversată de Banca Națională a României prin emiterea unui set de replici după monedele de 1 BANU, 2 BANI, 5 BANI și 10 BANI 1867.

Replicile sînt de aur cu puritatea de 99.9% și au diametrele monedelor originale. Masele replicilor sînt ceva mai mari decît la piesele originale: 1.75, 3.5, 8.75 și 17.2 grame. Fiecare din cele 4 replici din set a fost emisă în 250 de exemplare. Sub panglica ce leagă ramurile de laur și de stejar numele monetăriei este înlocuit de litera R de la replică.

Toate replicile sînt de calitate B.U., adică brilliant uncirculated. Termenul BU se referă la o monedă necirculată, cu lustrul de batere intact. Obținerea unei monede BU se face de obicei cu matrițe lustruite în prealabil. Blancurile sînt de asemenea lustruite, astfel obținîndu-se monede cu un lustru de batere mult superior celui al monedelor necirculate de serie.


Imaginile monedelor de 2 bani din 1867 de deasupra și detaliile cu numele monetăriilor sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.


Lege pentru înființarea unui nou sistem monetar și pentru fabricarea monetelor naționale

Art. 1. Se adoptă sistemul monetar zecimal metric astfel precum există în Franța, Italia, Belgia și Elveția. Cinci grame de argint, din cari 835 din 1.000 argint fin și 135 din 1.000 aliaj, compun unitatea monetară a României sub numirea de leu.

Art. 2. Leul se împarte în una sută părți denumite bani.

Art. 3. Monetele Române sunt:

  a) În aur:

Piesade20   lei.
>>>>10   >>
>>>>5   >>

  b) În argint:

Piesade2   lei.
>>>>1   >>
>>>>½   sau 50 bani

  c) În aramă:

Piesade10   bani.
>>>>5   >>
>>>>2   >>
>>>>1   >>

Art. 4. Monetele de aur cuprind titlul de nouă părți din zece aur fin și o parte din zece aliaj, având următoarea greutate și dimensiune:

Piesade20   lei, 6   452/1000 grame în greutate și 21   milimetri îndiametru.
>>>>10   >> 3   226/1000 >> >> >> >> 19   >> >> >>
>>>>5   >> 1   613/1000 >> >> >> >> 17   >> >> >>

Toleranța titlului și a greutăței este de 3 miliame 3/1000 în mai mult și mai puțin a titlului și a greutăței exacte.

Întâmplătoarele diferențe în mai puțin trebuiesc compensate prin diferențele în mai mult.

Art. 5. Monetele de argint cuprind titlul de 835 părți din mie argint fin și 165 părți din mie aliaj.

Greutatea și dimensiunea lor este următoarea:

Piesade2   lei, 10   grame, 27   milimetri diametru.
>>>>1   >> 5   >> 23   >>
>>>>½   >> 2 ½   >> 18   >>

Toleranța titlului este de 3 miliame 3/1000 în mai mult și mai puțin a titlului exact.

Toleranța greutății este pentru piese de 2 și de 1 leu de 5 miliame 5/1000; iar pentru piesele de ½ sau 50 bani de 7 miliame în mai mult și mai puțin a greutății exacte.

Art. 6. Monetele de aramă se compun din 95/100 de aramă, 4/100 de cositor, 1/100 de zinc, cu o toleranță de 7 miliame în mai mult și în mai puțin; greutatea și dimensiunea lor este cea următoare:

Piesade10   bani, 10   grame, 30   milimetri diametru.
>>>>5   >> 5   >> 25   >>
>>>>2   >> 2   >> 20   >>
>>>>1   >> 1   >> 15   >>

Toleranța greutății este de 15 miliame în mai mult și mai puțin.

Art. 7. După întâia emisiune a monetei de aramă, toate conturile Statului nu se vor mai țineà în lei vechi și parale, ci în lei noui și bani. Asemenea sunt datoare toate stabilimentele publice, toți bancherii, comercianții și industrialii a ține registrele și contabilitatea lor în lei și bani, conform noului sistem monetar.

Art. 8. Pentru regularea conturilor și calcularea leilor vechi și paralelor în lei noui și bani și viceversa, se alătură tabela litera A, după care se vor face calculele de transferarea tuturor conturilor, obligațiunilor, bonurilor, polițelor, tratelor, zapiselor, contractelor și a oricăror efecte emise înaintea aplicării legii de față. Toate datoriile contractate înaintea legii de față în lei vechi și parale, a cărora răfuire se face în urmă, se vor lichidà conform cu această tabelă de transferare.

Art. 9. Se va fabricà și emite mai întâi moneta de aramă de a căreia circulațiune se simte mai imediată necesitate. Monetele de argint și apoi de aur se vor fabricà și pune în circulațiune îndată ce mijloacele financiare vor permite.

Pentru început se va fabricà moneta de aramă în următoarea câtime:

25.000.000piesede10baniînvaloarede . . . . lei2.500.000
25.000.000>>>>5>>>>>>>> . . . . >>1.250.000
10.000.000>>>>2>>>>>>>> . . . . >>200.000
5.000.000>>>>1>>>>>>>> . . . . >>50.000

Art. 10. Moneta va aveà pe o parte armele țării și pe alta indicațiunea valoarei nominale și anul.

Art. 11. Monetele de aur și argint, ale Franței, Belgiei, Italiei și Elveției fabricate după acelaș sistem monetar se vor primi în țară în toate casele publice deopotrivă cu moneda legală a țării.

Art. 12. Celelalte monete străine de aur și argint, câte circulă astăzi în țară, se vor primi la toate casele publice încă pentru timpul pînă când se va face emisiunea I-a a monetei naționale de argint și de aur, pe prețurile stipulate în tabela lit. B anexată la această lege.

După trecerea de șase luni dela I-a emisiune a monetei naționale de argint și aur, orice monetă, afară de aceia care reprezintă sistemul monetar zecimal stipulat prin convențiunea internațională din 23 Octombrie 1865, va încetà de a mai aveà cursul legal și obligatoriu.

Art. 13. Fabricarea monetelor se va da în întreprindere, luându-se toate precauțiunile necesare pentru confecționarea lor identică cu monetele franceze, atât în privința titlului, greutății și dimensiunii, precum se stipulează prin legea de față, cât și în privința toleranței acordate și a câtimei cerute și prescrise.

Art. 14. Acest sistem monetar se pune în aplicare dela data unei publicațiuni de trei luni, termen fixat de ministerul de finanțe.

Art. 15. Guvernul va fixà, prin măsură administrativă, termenul dela care casele publice nu vor mai acceptà alte monete de aur și de argint decât acele legale.

Art. 16. Nimeni nu va fi ținut a acceptà în plată monete de aramă pentru o sumă mai mare decât cinci lei, oricare ar fi suma ce este de plată.

Art. 17. După trecerea de șease luni dela întâia emitere a monetei naționale, monetele străine de aramă ce circulă astăzi în țară, încetează de a mai aveà curs.

Art. 18. Corpurile Legiuitoare fixează din timp în timp, după oportunitatea și în urma propunerei ministerului de finanțe, felurile și câtimile monetelor ce se vor fabricà.

Art. 19. Monetele naționale uzate se vor strânge, topi și se vor înlocui prin altele noui.

Cheltuiala acestei operațiuni se va trece în bugetul Statului.

Această lege împreună cu caetul de însărcinări, s'a votat de Adunarea deputaților, în ședința din 20 Martie 1867, și s'a adoptat cu majoritate de șaizeci și opt voturi, contra a șase.

Această lege s'a votat de Senatul României în ședința sa din 6 Aprilie 1867, și s'a adoptat cu majoritate de treizeci și unu voturi contra a șase.


Înapoi la pagina de selecție!